«Кристалл Менеджмент» АҚ-ң Директорлар кеңесінің Ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитеті

      «Кристалл Менеджмент» АҚ-ң (бұдан әрі - Қоғам) Директорлар кеңесінің Ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитеті (бұдан әрі - Комитет) Қоғамның директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес құрылды (Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру қорытындылары туралы №04-21/СД хаттамасы). Комитет Директорлар кеңесіне Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне уақтылы және тиімді бақылауды жүзеге асыруда ұсынымдар әзірлеу және Директорлар кеңесіне және Қоғамның Бас директорына қажетті ұсынымдар әзірлеу арқылы Қоғамды басқару тиімділігін арттыру мақсатында құрылған Директорлар кеңесінің тұрақты консультативтік-кеңесші органы болып табылады. Комитет өз қызметінде Директорлар кеңесіне толық есеп береді және өзіне Қоғамның Директорлар кеңесі берген өкілеттіктер шеңберінде әрекет етеді.

Комитеттің негізгі функциялары Директорлар кеңесі үшін келесі мәселелер бойынша объективті ұсынымдар әзірлеу болып табылады:

   - Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін (оның ішінде қаржылық есептіліктің толықтығы мен дұрыстығын) бақылаудың тиімді жүйесін белгілеу;
   - ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелерінің сенімділігі мен тиімділігін, сондай-ақ корпоративтік басқару саласындағы құжаттардың орындалуын бақылау;
   - сыртқы және ішкі аудиттің тәуелсіздігін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету процесін бақылау;
   - Қоғамның қаржылық есептілігінің тұтастығына және Қоғам қызметінің қаржылық нәтижелеріне қатысты кез келген ресми мәлімдемелерге мониторинг жүргізу және ондағы қаржылық есептілікке қатысты маңызды пайымдауларды қарау;
   - Қоғамның ішкі қаржылық бақылау тетіктерін тексеру және егер мұнымен Директорлар кеңесі жанындағы тәуекелдер жөніндегі жеке комитет немесе директорлар Кеңесінің өзі арнайы айналыспаса, ішкі бақылау тетіктерін және тәуекелдерді басқару жүйелерін тексеру;
   - Қоғамның ішкі аудиті функциясының тиімділігіне мониторинг жүргізу және талдау;
   - Директорлар кеңесіне сыйақыны қоса алғанда, тағайындауға, қайта тағайындауға, лауазымынан шеттетуге және аудиторды жалдау шарттарына қатысты ұсынымдар беру;
   - аудитордың тәуелсіздігін, сондай-ақ аудит процесінің объективтілігі мен тиімділігін тексеру және бақылау;
   - аудиторлық емес қызметтер көрсету үшін аудиторды тарту жөніндегі саясатты әзірлеу және енгізу;
   - Қоғам қызметкерлері қаржылық есептілік мәселелері бойынша ықтимал бұзушылықтарға немесе басқа да мәселелерге қатысты өз алаңдаушылықтарын құпия түрде білдіре алатын тетіктердің тиімділігін тексеру, бұл осындай мәселелерді мөлшерлес және тәуелсіз тергеп-тексеруді жүргізу үшін және кейінгі іс-қимылдарды орындау үшін қаражаттың болуын қамтамасыз ету үшін қажет;
   - Комитет туралы ереженің талаптарына сәйкес басқа да мәселелер.

Комитет және оның мүшелері міндетті:

   - өзіне жүктелген өкілеттіктерді Комитет туралы ережеге және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асыру;
   - қажет болған жағдайда, Комитеттің құзыретіне жатқызылған Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер бойынша қорытындылар ұсыну;
   - Директорлар кеңесінің алдында өз қызметінің нәтижелері туралы есеп беру;
   - Комитет қызметін жүзеге асыру шеңберінде алынған ақпаратты жария етпеу;
   - Директорлар кеңесіне тәуелсіз директор мәртебесіндегі кез келген өзгерістер туралы немесе Комитет қабылдауға тиісті шешімдерге байланысты мүдделер қақтығысының туындағаны туралы хабарлау;
   - өз қызметін акционерлердің және жалпы Қоғамның мүддесі үшін аділ және адал жүзеге асыру;
   - өз міндеттерін тиімді орындау үшін жеткілікті уақыт бөлу.